การประกันอัคคีภัย ( Fire Insurance )

การประกันอัคคีภัย ( Fire Insurance )

การประกันอัคคีภัย ( Fire Insurance )

การประกันอัคคีภัย  หรือที่เรียกกันว่า  ประกันไฟนั้น  เป็นการประกันประเภทหนึ่งที่มีวัตถุที่เอาประกันภัยเป็นตัวทรัพย์สินโดยตรง  ไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะเป็นสังหาริมทรัพย์ หรือ อสังหาริมทรัพย์  ประเภทสิ่งปลูกสร้างก็ตาม ย่อมสามารถที่จะเอาประกันอัคคีภัยได้ทั้งสิ้น

ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย

                กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ดังนี้

วินาศภัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจาก

ไฟ ( Fire )   

 • ฟ้าผ่า ( Lightning )
 • การระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับการประกอบการเพื่อการอุปโภคหรือบริโภค

ความเสียหายที่สืบเนื่องจากไฟและฟ้าผ่า

ความเสียหายที่สืบเนื่องจากไฟ  หมายความถึง  ความเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากไฟไหม้ถ้าเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้

 • ความเสียหายที่เกิดจากน้ำที่ใช้ดับไฟ  หรือสารดับเพลิงอื่นที่ใช้ดับไฟ เช่น ทรัพย์สินที่อยู่ใกล้เคียงต้องถูกฉีดน้ำทำให้เปียกและเสียหายเป็นต้น
 • ความเสียหายอันเกิดจากน้ำของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง เช่น เจ้าหน้าที่ต้องพังบ้านหรือตะลุยทางเข้าไปดับเพลิงหรือเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ขึ้นไปยืนบนหลังคาบ้านที่ยังไม่ถูกไฟไหม้  เพื่อฉีดน้ำเข้าไปในบ้านที่ถูกไฟไหม้ เช่น ไฟไหม้กำแพงข้างบนแล้วหล่นลงมาทับเอาทรัพย์สินที่เอาประกันเสียหาย เป็นต้น
 • ความเสียหายที่ถูกระเบิด  เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟขยายตัวต่อไป
 • ความเสียหายจากควัน หรือ การถูกลนจนเกรียมด้วยความร้อนจากไฟ
 • ความเสียหายที่เกิดจากสิ่งที่พังของกำแพงหรือการหล่นลงมาของ ชิ้นส่วนอาคารที่ถูกไฟไหม้ เช่น ไฟไหม้กำแพงข้างบนแล้วหล่นลงมาทับทรัพย์สินที่เอาประกันเสียหาย เป็นต้น

ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรง หรือ สืบเนื่องจากฟ้าผ่า  ไม่ว่าจะมีไฟเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตามย่อมได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย

ภัยที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย

1.     แผ่นดินไหวหรือการผันแปรผิดปกติของธรรมชาติ
2.     พายุใต้ฝุ่น , พายุเฮอริเคน , พายุทอร์นาโด , พายุไซโคลน หรือภัยแห่งลมฟ้าอากาศอื่นๆ
3.     สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างประเทศ  หรือการการทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงครามไม่ว่าจะได้มีการประกาศหรือไม่ก็ตาม  หรือสงครามกลางเมือง
4.     การแข็งข้อ  การกบฏ  การจลาจล  การนัดหยุดงาน  การยึดอำนาจ  การก่อความวุ่นวาย  การกระทำของขบวนการโจรก่อการร้าย การกระทำของผู้ก่อการร้ายคอมมูนิสต์  การปฏิวัติ  การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
5.     การระเบิดทุกชนิด  รวมทั้งการระเบิดของแก๊สในโรงงานแก๊ส หรือการระเบิดของแก๊สที่ใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือการผลิต ( เว้นแต่การระเบิดของแก๊สสำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย )
6.     ไฟไหม้ป่า  พุ่มไม้  หรือพงรก  และการเผาป่าเพื่อปราบพื้นที่
7.     การเผาทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองใดๆ
8.     การถูกลักทรัพย์ระหว่าง หรือ หลังจากที่เกิดอัคคีภัย
9.     การบูดเน่า การระอุตามธรรมชาติ  การลุกไหม้  หรือระเบิดขึ้นมาเองแห่งทรัพย์สินนั้น หรือขณะที่ทรัพย์สินนั้นอยู่ในกรรมวิธีใดๆซึ่งใช้ความร้อน หรือการทำให้แห้ง
10.    อาวุธนิวเคลียร์
11.    การแผ่รังสีหรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิง  หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆอันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์  และจากกรรมวิธีใดๆแห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งดำเนินติดต่อกันไปด้วย ตนเอง
12.    ภัยทางอากาศ เครื่องบินตก
ทรัพย์สินที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย

1     สินค้าซึ่งอยู่ในการดูแลรักษาของผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้รักษาทรัพย์

2     เงินแท่ง หรือ ทองแท่ง หรือ อัญมณีมีค่า
3     โบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุอันมีมูลค่าเกินกว่า 2,000 บาท
4     ต้นฉบับเอกสาร  แบบแปลน  แผนผัง  ภาพเขียน  รูปออกแบบ  ลวดลาย  แบบ หรือ แบบพิมพ์
5     หลักประกันหนี้สิน  หลักทรัพย์  เอกสารสำคัญต่างๆ  ไปรษณียากร  อากรแสตมป์  เงินตรา  ธนบัตร  เช็ค  สมุดบัญชี  หรือ สมุดหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจใดๆ
6     วัตถุระเบิด
7     เครื่องไฟฟ้า  อุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ  ซึ่งเอาประกันภัยตามกรมธรรม์ฉบับนี้  ซึ่งได้รับความเสียหายเนื่องจาก หรือเป็นเพราะการเดินเครื่องเกินกำลัง  การใช้ความกดดันเกินกำหนด  การเดินลัดวงจรของไฟฟ้า  การเกิดประกายไฟ  การเผาไหม้ของสายไฟในตัวเอง  การรั่วของกระแสไฟฟ้า  หรือการเดินลัดวงจรเนื่องจากฟ้าผ่าไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใดเฉพาะเครื่องที่ เกิดการเสียหายตามกรณีดังกล่าว
8     ทรัพย์สินที่ได้เกิดการเสียหายแล้วในลักษณะหักพัง  หรือบุบสลายโดยพลังดัน  หรือสั่นสะเทือนจากแรงการระเบิด
เหตุที่ทรัพย์สินเหล่านี้ไม่ได้รับความคุ้มครองเนื่องจากทรัพย์สินบางอย่าง เป็นทรัพย์สินที่ยากแก่การพิสูจน์ความเสียหาย หรือเป็นทรัพย์สินที่อาจถูกซ่อนเร้น หรือยักย้ายถ่ายเทได้ง่าย ซึ่งบริษัทไม่อาจพิสูจน์ถึงการกระทำโดยเจตนาทุจริตของผู้เอาประกันได้ ส่วนทรัพย์สินที่อยู่ในความคุ้มครองของผู้รักษาทรัพย์ ก็เนื่องจากผู้รักษาทรัพย์อาจจะมีการเอาประกันภัยไว้แล้ว ถ้าจะให้คุ้มครองอีกก็จะเป็นการประกันภัยซ้อนกันขึ้น  ส่วนวัตถุระเบิดถ้าจะให้มีการคุ้มครองด้วยก็ต้องใช้อัตราเบี้ยประกันพิเศษ และมีเงื่อนไขพิเศษ เช่น ต้องมีข้อกำหนดและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับสถานที่เก็บและการจัดการดูแลรักษา วัตถุระเบิดนั้นด้วย เป็นต้น
ภัยและทรัพย์สินที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยดังกล่าว ข้างต้นนั้น ผู้เอาประกันอาจตกลงให้บริษัทคุ้มครองถึงภัย และทรัพย์สินเหล่านั้นก็ได้ โดยเสียเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ

ภัยที่ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม

1.     ภัยจากลมพายุ  หมายถึง  ทรัพย์สินที่เอประกันภัยได้รับความเสียหายจากลมพายุ

2.     ภัยจากยวดยานพาหนะ  ซึ่งได้ทำความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้รวมทั้งรั้ว  กำแพง  ปละประตู  คำว่า  “ยวดยานพาหนะ” ในที่นี้ไม่รวมถึงอากาศยาน
3.     ภัยจากการลุกไหม้  หรือการระเบิดเนื่องจากการระอุตามธรรมชาติ
4.     ภัยจากการระอุ  หรือการระเบิดเนื่องจากการระเบิดตามธรรมชาติ
5.     ภัยที่เกิดขึ้นจากควัน  หมายถึง  ควันที่เกิดจากการใช้เครื่องทำความร้อน และเครื่องปรุงอาหารซึ่งเกิดขึ้นอย่ากะทันหัน  และ ผิดปกติ  หรือจากการใช้เครื่องดังกล่าวผิดวิธี
6.     ภัยจากอากาศยาน
7.     ภัยจากน้ำท่วม
8.     ภัยเนื่องจากน้ำ  ซึ่งเกิดจากการปล่อย  การรั่วไหล  การล้นออกมาของน้ำจากท่อน้ำ ถังน้ำ ระบบทำความร้อน เครื่องสูบน้ำ  ระบบปรับอากาศ  และน้ำฝนที่ไหลเข้าไปในอาคารอันเป็นผลมาจากความบกพร่องของหลังคาบ้าน  ประตูวงกบประตูหน้าต่าง  ช่องลม  ช่องรับแสงสว่าง  ท่อน้ำ หรือ รางน้ำ
9.     ภัยจากไฟป่า
10.    ภัยจากแผ่นดินไหว หรือ ภูเขาไฟระเบิด
11.    ภัยที่เกิดแก่เครื่องใช้ไฟฟ้า  อันเป็นผลมาจากการเดินเครื่องเกินกำลัง  การใช้ความกดดันเกินกำหนด  การลัดวงจร  การเกิดประกายของไฟฟ้า  การเผาไหม้ของสายไฟฟ้าในตัวเอง  การรั่วของกระแสไฟฟ้า  การลัดวงจรเนื่องจากฟ้าผ่า  แต่ฟ้าผ่านั้นต้องเกิดไฟไหม้ขึ้น
12.    ภัยที่เกิดจากการะเบิด  หมายถึง ความเสียหายที่มีสาเหตุมาจากการระเบิด จากการรวมตัวของแก็สที่ตกค้างจากการเผาไหม้ภายในถังเชื้อเพลิงหรือในห้องเผา เชื้อเพลิง  แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงความเสียหายของหม้อน้ำที่ใช้แรงอัดอันเกิดจากการระเบิด ของตัวเอง
13.    ภัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในห้องเย็น
14.    การสูญเสียค่าเช่า
15.    ภัยจากการจลาจลและการนัดหยุดงาน  หมายความถึง  ความเสียหายที่เกิดจาก

 • การกระทำของบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือหลายคน  ซึ่งช่วยกันเพื่อก่อกวนความสงบสุขของสาธารณะชน ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการนัดหยุดงาน  หรือปิดงานหรือไม่ก็ตาม
 • การกระทำของเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีอำนาจตามกฏหมายในการปฏิบัติหน้าที่หรือระงับความวุ่นวายอันเกิดจากการก่อกวนความสงบสุขดังกล่าว
 • การกระทำโดยเจตนา หรือ ส่งเสริมการนัดหยุดงาน หรือเพื่อต่อต้านการนัดหยุดงานบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
 • การกระทำของพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อระงับหรือพยายามระงับการกระทำของบุคคลดังกล่าว

16.    ภัยจากการกระทำอย่างป่าเถื่อน หรือ การกระทำอันมีเจตนาร้าย
17.    ภัยจากลูกเห็บ

การประกันอัคคีภัยสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย

ความคุ้มครอง

                เพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยต้องชำระให้แก่บริษัทใน การเอาประกันภัยทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยฉบับ นี้  บริษัทให้สัญญาตามผู้เอาประกันภัยว่าหากทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ได้รับ ความเสียหายเนื่องจาก

 • ไฟไหม้
 • ฟ้าผ่า ( รวมถึง ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า )
 • การระเบิด
 • ยานพาหนะ  หรือ ช้าง ม้า วัว ควาย  แต่บริษัทจะไม่รับผิดหาดความเสียหายนั้นเกิดจาก ยากพาหนะ หรือช้าง ม้า วัว ควาย ของผู้เอาประกันภัย  สมาชิกในครอบครัวซึ่งอยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลใดที่กระทำในการที่จ้าง หรือถูกใช้วานโดยผู้เอาประกันภัย
 • อากาศยาน  หรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน  แต่บริษัทจะไม่รับผิดในความเสียหายอันเกิดจากอากาศยานที่ผู้เอาประกันภัยได้ อนุญาตให้ลงในพื้นที่วิ่งที่ตนมีสิทธิให้ลงได้  คำว่า  อากาศยาน  ดังกล่าว ให้หมายความรวมถึง จรวด  ซึ่งขับเคลื่อนด้วยตัวเอง และยานอวกาศ
 • ภัยเนื่องจากน้ำ  อันเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุ จากการปล่อย  การรั่วไหล หรือการล้นออกมาของน้ำหรือไอน้ำ  จากท่อน้ำ ถังน้ำ  ระบบทำความร้อน เครื่องสูบน้ำ ท่อดับเพลิงประจำบ้าน  ระบบทำความเย็น  ระบบปรับอากาศ  น้ำฝนที่ไหลผ่านเข้าไปภายในสิ่งปลูกสร้างจากการชำรุดของหลังคาบ้าน  หน้าต่าง ประตูวงกบ  ประตูหน้าต่าง  ช่องลม  ช่องรับแสงสว่าง  ท่อน้ำหรือรางน้ำ

หมายเหตุ  ซื้อภัยลมพายุเพิ่มต้อง ประมาณ 100,000.- ละ 30 บาทต่อปี
สามารถทำกรมธรรม์ได้ระยะเวลายาว เช่น  3 ปี , 5 ปี , 10 ปี