การประกันภัยสำหรับวิศวกรรม

การประกันภัยสำหรับวิศวกรรม

การประกันภัยสำหรับวิศวกรรม
( Engineering  Insurance )

การประกันภัยสำหรับวิศวกรรมในปัจจุบันแบ่งออกเป็น  3  แขนง  คือ
1.    การประกันภัยเครื่องจักรชำรุดเสียหาย  ( Machinery  Breakdown  Insurance )
       อันเกิดจากการใช้เครื่องและจากอุบัติเหตุอื่น ๆ ๆซึ่งพอจะสรุปโดยย่อได้ดังต่อไปนี้
–   การออกแบบผิดพลาด
–   การดำเนินงานหรือเดินเครื่องผิด ขาดความชำนาญ ประมาท เลินเล่อ
–   การถูกกลั่นแกล้งด้วยเจตนาร้าย หรือถูกก่อวินาศกรรม
–   การฉีกขาดจากกัน เนื่องมาจากกำลังเหวี่ยงของศูนย์กลาง
–   ไฟฟ้าลัดวงจรและสาเหตุทางไฟฟ้าอย่างอื่นๆ
–   การขาดน้ำในหม้อน้ำ
–   การระเบิดทางฟิสิกส์ ฯลฯ
                การประกันภัยเครื่องไม่เพียงมุ่งเพื่อคุ้มครองความชำรุดเสียต่อทรัพย์สิน หรือบรรดาเครื่องจักราเท่านั้นแต่ยังเป็นการช่วยปลดเปลื้องภาระของเจ้าของ เครื่องจักรกล  โดยเฉพาะที่เป็นอุตสาหกรรมใหญ่ ๆ  ของเอกชนและรัฐวิสาหกิจ  ซึ่งถ้าปราศจากการคุ้มครองประเภทนี้ แล้วย่อมจะต้องจัดตั้งงบประมาณสำรองไว้เพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินในกรณีที่เกิด ความชำรุดเสียหายต่อเครื่องจักรกลซึ่งอาจจะมีขึ้นทุกเวลาบางอย่างไม่สามารถ จะคาดล่วงหน้าได้

  • การประกันภัยทุกชนิดในการติดตั้งเครื่องจักร  ( Frection All Risks Insurance )

การประกันภัยทุกชนิดในการติดตั้งเครื่องจักรนี้ ให้การคุ้มครองอย่างกว้างขวาง  ต่อภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ณ สถานที่ติดตั้งสำหรับเครื่องจักรกลทุกประเภท  และทุกขนาด  การคุ้มครองพอจะกล่าวโดยย่อๆได้ดังนี้

  • บรรดาเครื่องจักรกล  สายไฟ  รวมทั้งโครงสร้างที่เป็นเหล็ก
  • เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง
  • เครื่องกำเนิดพลังงาน  และเครื่องผลิต
  • งานวิศวกรรมด้านโยธา  ( ที่ไม่ใหญ่เกินไป )
  • บรรดาทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในสถานที่ติดตั้งแล้ว

กรมธรรม์ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดในการติดตั้งเครื่องจักรนอก จากจะให้ความคุ้มครองแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันแล้ว  ยังให้ความคุ้มครองความรัยปิดต่อบุคคลภายนอกด้วย  โดยบริษัทจะชดเชยผู้เอาประกันภัยสำหรับจำนวนเงินทั้งหมดที่ผู้เอาประกันภัย จะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายที่จะต้องชำระค่าเสียหายเนื่องจาก
( ก )    ความบาดเจ็บทางร่างกายหรือเจ็บไข้  ( จะถึงตายหรือไม่ก็ตาม )  อันเกิดแกบุคคลภายนอกโดยอุบัติเหตุ
( ข )    ความสูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกโดยอุบัติเหตุ

  • การประกันภัยทุกชนิดของผู้รับเหมาก่อสร้าง  ( Contractor’ All  Risks  Insurance )        

การประกันภัยประเภทนี้ได้เริ่มจากเจตนาที่จะให้การคุ้ม ครองอย่างกว้างขวางและเพียงพอแก่งานก่อสร้างรวมทั้งเครื่องจักรกล  อุปกรณ์ ฯลฯ  ที่ใช้ในงานก่อสร้าง  และยังขยายงานคุ้มครองถึงความรับผิดตามกฎหมายต่อสาธารณชนของผู้รับเหมาก่อ สร้าง  การประกันภัยประเภทนี้  จะอำนวยประโยชน์ให้แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างทุกชนิด  การประกันภัยประเภทนี้จึงทำได้โดยการระบุนามของผู้ว่าจ้าง ผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้รับเหมาก่อสร้างช่วง  เป็นผู้เอาประกันภัยร่วมกันก็ได้