การประกันภัยพืชผล

การประกันภัยพืชผล

การประกันภัยพืชผล 
( Crop Insurance )

การประกันภัยพืชผล  คือ  การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายหรือสูญหายต่อพืชผลที่เอาประกัน ภัย  อันเกิดจากภัยตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์  โดยอาจกำหนดให้คุ้มครองภัยทุกชนิด  ( All Risks )  หรืออาจกำหนดให้คุ้มครองเฉพาะบางภัย  เช่น  ความแห้งแล้ง  น้ำท่วม  ลมพายุ  ลูกเห็บตก  เป็นต้น  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่และชนิดของพืชซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายแตกต่าง กัน  โดยทั่วไปจะกำหนดให้คุ้มครองเฉพาะภัยธรรมชาติ  ซึ่งเป็นภัยที่อยู่นอกเหนือความสามารถของมนุษย์ที่จะควบคุมได้  ดังนั้น  ภัยที่คุ้มครองจะไม่ระบุตายตัวลงในกรมธรรม์เหมือนกับการประกันภัยอื่นๆ  ตารางกรมธรรม์จะมีช่องกรอกข้อความ  ภัยที่คุ้มครอง  พืชที่เอาประกันภัย  จำนวนไร่ที่เอาประกันภัย  จำนวนเงินที่เอาประกันภัยต่อไร่  อาณาเขตที่คุ้มครอง  และระยะเวลาประกันภัย  ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของพืชโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ลงมือเพาะปลูกจนกระทั้งวัน สุดท้ายก่อนการเก็บเกี่ยว   ตัวอย่างเช่น  ข้าวโพด  หรือถั่วเหลืองจะมีระยะเวลาคุ้มครองประมาณ  120  วัน  เป็นต้น