การประกันภัยป้ายโฆษณา

การประกันภัยป้ายโฆษณา

การประกันภัยป้ายโฆษณา
( Neon Sign  Insurance )

ป้าย โฆษณาเป็นสื่อชนิดหนึ่ง  และเป็นกลยุทธ์หัวใจสำคัญของการตลาดในโลกของการแข่งขันธุรกิจ  จึงมาขนาดและวัสดุที่ใช้แตกต่างกันออกไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้สอย และมีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการสื่อสารตั้งแต่การเขียนเป็นป้ายแบบง่ายๆ จนถึงป้ายโฆษณาที่มีสีสันและประดับด้วยโคมไฟ
                การติดตั้งป้ายโฆษณาส่วนใหญ่จะติดตั้งในบริเวณจุดเด่นที่จะทำให้ผู้คนสนใจ เห็นง่ายและชัดเจน  ดังนั้นการออกแบบโครงสร้างและฐานป้ายโฆษณาจะต้องแข็งแรงเพียงพอที่จะรองรับ น้ำหนักและต้านแรงของลมได้อย่างดี
                การเสี่ยงภัยที่ป้ายโฆษณาจะต้องเผชิญกับความเสียหายนั้น  มีความเสียหายต่อตัวป้ายโฆษณาเองแล้ว  หากป้ายล้มลงหรือมีส่วนใดส่วนหนึ่งของป้ายไปทำความบาดเจ็บทางร่างกายและความ เสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก  ผู้ที่เป็นเจ้าของต้องมีส่วนต้องรับผิดชอบตามกฎหมายที่จะต้องชดใช้ค่าสิน ไหม  ความคุ้มครองของการประกันภัยป้ายโฆษณา  ให้ความคุ้มครองโดยแบ่งออกเป็น  2  หมวดดังนี้

หมวดที่ 1 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

            บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ เอาประกันภัยสำหรับความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ต่อป้ายโฆษณา  หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของป้ายโฆษณา  ดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยอันเกิดจาก

 1. อุบัติเหตุซึ่งเกิดจากเหตุภายนอก  ( คำว่า “  อุบัติเหตุ ”  ให้รวมถึง  เหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกันในอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครั้งเดียว )
  1. อัคคีภัย  ฟ้าผ่า  ภัยระเบิด  หรือลักทรัพย์

หมวดที่ 2 ความรัยผิดต่อบุคคลภายนอก

            บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่บุคคลภายนอกสำหรับจำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดตามกฎหมายอันเนื่องมากจาก

 1. ความบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิต  อันเกิดแก่บุคคลภายนอก  และเป็นผลมาจากอุบัติเหตุ  ซึ่งเกิดจากป้ายโฆษณาที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์  ( อันมิใช่บุคคลในครอบครัว  ซึ่งอยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยที่เกิด ขึ้นในระหว่างการที่จ้าง )
  1. ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก  และเป็นผลมาจากอุบัติเหตุซึ่งเกิดจากป้ายโฆษณาที่ได้รับความคุ้มครองตาม กรมธรรม์นี้  ( อันมิใช่เป็นทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย  หรือผู้เอาประกันภัยเป็นเก็บรักษา  ควบคุม  หรือครอบครอง  หรือของบุคคลซึ่งกระทำการแทนผู้เอาประกันภัย )

อนึ่ง  ความรับผิดตามหมวดนี้ให้รวมถึงความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากความบกพร่องในการติดตั้ง

ข้อยกเว้นของการประกันภัยป้ายโฆษณา

ส่วนแรก  ข้อยกเว้นทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับความคุ้มครองในหมวดที่ 1 และหมวดที่ 2  บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายดังต่อไปนี้

 1. ความเสียหายต่อเนื่อง  ไม่ว่าจะเกิดเหตุใดก็ตาม หมายถึงความเสียหายที่เป็นผลต่อเนื่องจากความเสียหายของทรัพย์สิน  เช่น  การขาดไปของรายได้
 2. ความสูญเสียหรือความเสียหาย  เกิดหรือสืบเนื่องมาจากภัยน้ำท่วม พายุใต้ฝุ่น  ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว สงคราม ( ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม )  สงครามกลางเมือง  การนัดหยุดงาน  การปฏิวัติ  การกบฏ  การจลาจล  หรือการที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล
 3. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้  อันเกิดหรือสืบเนื่องมาจากการแผ่รังสี  หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์  หรือนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์และจากกรรมวิธีใดๆ เป็นการแตกแยกตัวของนิวเคลียร์  ซึ่งดำเนินติดต่อกันไปด้วยตัวเอง

ข้อยกเว้นทั่วไปทั้งข้อ 2 และ 3  เป็นข้อยกเว้นสำหรับความเสียหายทีเป็นมหันตภัย  ซึ่งเป็นข่อยกเว้นที่กำหนดไว้ในสัญญาประกันวินาศภัยโดยทั่วไป
ส่วนที่สอง  ข้อยกเว้นเฉพาะแต่ละหมวด
ข้อยกเว้นเฉพาะหมวดที่ 1 ( ความเสียหายต่อทรัพย์สิน )
บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์นี้ถ้าความเสียหายดังกล่าวเกิดจาก

 1. การละลาย  การไหม้ของหลอดไฟ หรือท่อที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร  หรือการเสียหายของเครื่องยนต์กลไก  หรือความบกพร่องของไฟฟ้า  หรือเครื่องจักรกล
 2. การซ่อมแซม  การทำความสะอาด  การเคลื่อนย้ายหรือการติดตั้ง  คงวามสึกหรอ เสื่อมสภาพ  การเสื่อมราคา
 3. ความเสียหายแก่หลอดไฟ เว้นแต่หลอดไฟถูกกระทบแตก
 4. การใช้งานมากเกินขนาด  ใช้ความร้อนสูงเกินขนาด  หรือเร่งเครื่องเกินกำลัง
 5. ความเสียหายเกิดจากสภาพของบรรยากาศ

เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัยป้ายโฆษณาคุ้มครองความเสียหายจาก อุบัติเหตุ   ซึ่งเกิดจากเหตุภายนอก  จึงต้องมีการยกเว้น ความคุ้มครองถึงความเสียหายบางอย่าง ซึ่งเกิดขึ้นตามปกติวิสัย อันเนื่องมาจาการใช้งาน
ข้อยกเว้นเฉพาะหมวดที่ 2   ( ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก )

                สำหรับข้อยกเว้นในหมวดที่ 2 ไม่ได้มีการแยกออกมาอย่างชัดแจ้งแต่พอจะกล่าวได้ดังนี้

 1. ความรับผิดต่อความบาดเจ็บ  หรือสูญเสียชีวิตไม่คุ้มครองถึงบุคคลในครอบครัว  ซึ่งอยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยที่เกิด ขึ้นในระหว่างทางการที่จ้าง
 2. ความรับผิดต่อความเสียหายของทรัพย์สินไม่คุ้มครองทรัพย์สินของ ผู้เอาประกันภัยหรือผู้เอาประกันภัยเป็นผู้เก็บรักษา  ควบคุมหรือครอบครอง  หรือของบุคคลซึ่งกระทำการแทนผู้เอาประกันภัย

จำนวนเงินที่เอาประกันภัย

                จำนวนเงินที่เอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยป้ายโฆษณา  จะแบ่งออกเป็น 2 หมวด คือ

หมวดที่ 1 ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยก็คือ ป้ายโฆษณาหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นองค์ประกอบของป้ายโฆษณา  โดยจำนวนเงินที่เอาประกันภัยควรจะเป็นมูลค่าในการทดแทนทรัพย์สิน  และเป็นจำนวนเงินเอาประกันภัยต่ออุบัติเหตุหนึ่งครั้ง
หมวดที่ 2 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
จำนวนเงินเอาประกันภัย  ภายใต้หมวดนี้จะแบ่งออกเป็นจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อชีวิต  ร่างกาย  ซึ่งจะกำหนดเป็นจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดต่อหนึ่งคน และต่ออุบัติเหตุหนึ่งครั้ง  โดยทั่วไปแล้วจำนวนเงินเอาประกันภัยต่ออุบัติเหตุหนึ่งครั้งจะสูงกว่าต่อ หนึ่งคน  เนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุครั้งหนึ่งอาจจะมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต มากกว่าหนึ่งคน
สำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อทรัพย์สิน  จะแยกรายการออกไป  โดยเป็นจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดต่ออุบัติเหตุหนึ่งครั้ง
อย่างไรก็ตาม  ความรัยผิดสูงสุดของกรมธรรม์ประกันภัยนี้  ภายใต้หมวดที่ 2   ก็ได้มีการกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมไว้ด้วย
การพิจารณาเลือกจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงต่ำขนาดไหนนั้น  ขึ้นอยู่กับการประเมินลักษณะความเสี่ยงและสภาพทางสังคมของแต่ละท้างถิ่น

การขยายความคุ้มครอง

กรมธรรม์ประกันภัยป้ายโฆษณา  สามารถให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมแก่ผู้เอาประกันภัย  ดังต่อไปนี้

1.  ความเสียหายต่อโครงที่ใช้เป็นฐานในการติดตั้งโฆษณา
เมื่อเกิดความเสียหาย เช่น ไฟไหม้  อาจมีผลกระทบต่อโครงที่ใช้เป็นฐานในการติดตั้งป้ายโฆษณา  และโดยการขยายความคุ้มครองนี้  บริษัทจะชดใช้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมให้กลับคืนสภาพเดิม  หรือทดแทนโครงสร้างที่ได้รับความเสียหายดังกล่าว
2.  ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายซากทรัพย์
จำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับทรัพย์สิน ที่เอาประกันภัยนั้นเป็นมูลค่าของป้ายโฆษณาหรือโครงสร้างที่เป็นฐานในการติด ตั้ง ( หากได้มีการขอขยายความคุ้มครอง )  แต่ยังมิได้หมายความถึงค่าใช้เจ่ายมในการขนย้ายซากทรัพย์ที่ได้รับความเสีย หาย  เพื่อที่จะทำการซ่อมแซมให้แผ่นป้ายโฆษณาที่ได้รับความเสียหายกลับคืนสภาพ ปกติ  การขยายความคุ้มครอง  บริษัทจะชดใช้ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายซากทรัพย์ที่ได้รับความเสียหายจากภัยที่ เอาประกันภัยไว้

ความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง

                บริษัทอาจกำหนดให้ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกด้วยตน เอง  เพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้เอาประกันภัยได้ระมัดระวัง ดูแลรักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัยตามสมควร  และอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ  อีกทั้งบริษัทไม่ต้องเกี่ยวข้องกับค่าเสียหายจำนวนเล็กน้อยที่อาจจะเกิดขึ้น เป็นประจำ  อันเป็นผลทำให้เบี้ยประกันภัยถูกลงด้วย