การประกันภัยปศุสัตว์

การประกันภัยปศุสัตว์

การประกันภัยปศุสัตว์
( Livestock  Insurance )

เงื่อนไข
1.    บริษัทจะรับผิดต่อสัตว์ทุกตัวทีได้เอาประกันภัยไว้  ทั้งนี้โดยมีเงื่อนไขว่า

 1. สัตว์ที่เอาประกันจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์  ไม่มีอาการบาดเจ็บ  หรืออาการพิการของสัตว์ในขณะที่การประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับ
  1. ผู้เอาประกันภัย เป็นเจ้าของสัตว์นั้นเพียงผู้เดียว  และกรมธรรม์ประกันภัยนี้  จะสิ้นสุดความคุ้มครองสัตว์นั้นทันทีที่ผู้เอาประกันภัยได้ขายไป  หรือขาดจากการเป็นมีส่วนได้เสียในสัตว์นั้น ไม่ว่าจะเป็นเพียงชั่วคราวหรือถาวรก็ตาม

อย่างไรก็ตาม บริษัทจะให้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยต่อไป  ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ขายสัตว์นั้นไป และได้จ้างการซื้อขายสัตว์นั้นให้บริษัททราบ  และบริษัทได้ระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย แล้วเท่านั้น
2.    กรมธรรม์ประกันภัยนี้  มีเงื่อนไขเกี่ยวกับสัตว์ทุกตัวที่เอาประกันภัยไว้ดังนี้   

 1. สัตว์นั้นต้องอยู่ในอาณาเขตตามที่ระบุๆไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
  1. สัตว์นั้นจะต้องถูกใช้งานตามวัตถุประสงค์ในการเลี้ยงซึ่งระบุไว้ในตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น

 3.    บริษัทจะรับผิดต่อเมื่อ การประกันภัยนี้ได้เป็นไปตามเงื่อนไขว่า

 1. ผู้เอาประกันภัยต้องเอาใจใส่ดูแลสัตว์ทุกตัวตลอดเวลาที่ได้เอาประกันภัยไว้
  1. สัตว์ที่เอาประกันภัยทุกตัวจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนตามกำหนดระยะเวลามาตรฐานของสัตว์ชนิดนั้นๆ
  1. เมื่อสัตว์ที่เอาประกันภัยเกิดเจ็บป่วย พิการ  อุบัติเหตุ บาดเจ็บ หรือมีอากาพิการใดๆของสัตว์ผู้เอาประกันต้อง
   1. ให้สัตวแพทย์ปริญญารักษาสัตว์นั้นทันที  โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง  และยินยอมให้ย้ายไปรักษาที่อื่นได้ถ้าบริษัทต้องการ
   1. ต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า  ทางโทรศัพท์  หรือโทรเลข  เพื่อบริษัทจะได้แต่งตั้งสัตวแพทย์ปริญญาของบริษัทเข้าตรวจรักษาเมื่อจำเป็น
   1. เมื่อสัตว์ตัวที่เอาประกันภัยตายต้องแจ้งให้บริษัททราบโดย ไม่ชักช้า  และผู้เอาประกันภัยต้องจ่ายเงินค่าชันสูตรซากสัตว์ซึ่งกระทำโดยสัตวแพทย์ ปริญญา  และต้องส่งรายงานผลการชันสูตร และรายละเอียดเพื่อการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อบริษัทโดยไม่ชักช้า
 2. การบอกเลิกสัญญาประกันภัย
  1. บริษัทจะบอกเลิกสัญญานี้ได้ด้วยการบอกกล่าวล่วงหน้า  เป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 7 วัน  โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่แจ้ง ให้บริษัททราบ  ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ใช้บังคับมา แล้วออกตามส่วน
  1. ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกสัญญานี้ได้โดยการแจ้งให้บริษัททราบ เป็นลายลักษณ์อักษร  และมีสิทธิจะได้รับเบี้ยประกันภัยคืนหลังจากหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะ เวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามอัตราเบี้ยประกันภัย ระยะสั้น  ตามตารางที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้
 3. บริษัทจะไม่รับผิดในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยถ้า
  1. การตายของสัตว์นั้นเกิดขึ้นโดยการกระทำโดยเจตนา  หรือโดยการสมรู้ของผู้เอาประกันภัย
  1. ผู้เอาประกันภัย  หรือผู้แทนของผู้เอาประกันภัย  ได้กระทำการใด หรือแสดงรายการอันเป็นเท็จ เพื่อที่จะได้มาซึ่งประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้

ข้อยกเว้น

 1. กรมธรรม์ประกันภัยนี้  ไม่คุ้มครองถึงการฆ่าสัตว์โดยเจตนา  เว้นแต่บริษัทได้ยินยอมให้ทำลายสัตว์  หรือเมื่อสัตวแพทย์ปริญญาที่บริษัทแต่งตั้งได้ออกใบรับรองว่า การทำลายสัตว์เป็นสิ่งจำเป็น  เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยที่ไม่อาจรักษาได้  หรือใบรับรองซึ่งออกโดยสัตวแพทย์ปริญญาที่แต่งตั้งโดยผู้เดอาประกันภัยว่า  โรคชนิดนี้รักษาไม่ได้  การทำลายสัตว์จึงเป็นสิ่งจำเป็นด้วยเหตุผลของมนุษยธรรม  ซึ่งไม่จำเป็นต้องคอยให้สัตวแพทย์ปริญญาของบริษัทมาตรวจอาการของโรค  ทั้งนี้โดยมีเงื่อนไขว่า  บริษัทมีสิทธิที่จะขอชันสูตรซากสัตว์โดยสัตวแพทย์ปริญญาของบริษัทได้  ถ้าบริษัทต้องการ
 2. กรมธรรม์ประกันภัยนี้  ไม่คุ้มครองการตายของสัตว์ที่เกิดจาก หรือสืบเนื่องจาก
  1. การขนส่ง โดยทางน้ำ เว้นแต่การขนส่งในแม่น้ำลำคลอง
  1. การผ่าตัด  หรือการฉีดวัคซีนปลูกฝีป้องกัน  เว้นแต่การผ่าตัด หรือการฉีดวัคซีนปลูกฝีนั้นจำต้องกระทำเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น  หรือการเจ็บป่วย  หรือเกิดโรคขึ้นแก่สัตว์  หรือการฉีดวัคซีนตามกำหนดระยะเวลามาตรฐานของสัตว์ชนิดนั้นๆระหว่างที่ กรมธรรม์ประกันภัยนี้ยังมีผลบังคับอยู่
  1. ยาพิษ หรือ ยาโด๊ป  หรือยากระตุ้น อันก่อให้สัตว์ที่เอาประกันภัยเพิ่มกำลังมากขึ้นผิดปกติ  หรือยาที่ก่อให้เกิดการหย่อนสมรรถภาพ  หรืออ่อนกำลังลงแก่สัตว์ที่เอาประกันภัย  และหรือการใช้ยาใดๆอันมีลักษณะที่ก่อเกิดผลคล้ายคลึงกัน
  1. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นโดยการกลั่นแกล้ง  หรือเจตนาทำร้าย
  1. โรคระบาดของสัตว์ชนิดนั้นๆ
 3. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความเสียหายหรือความรับผิดที่เกิดจา หรือสืบเนื่องจาก
  1. สงคราม  ( ไม่ว่าจะมีการประกาศ  หรือ ไม่ก็ตาม )  การรุกราน  หรือการกระทำของศัตรูต่างชาติ  สงครามกลางเมือง ปฏิวัติ  การกบฏ  การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล  การจลาจล  การนัดหยุดงาน
  1. อาวุธนิวเคลียร์  การแผ่รังสี  หรือกัมมันตภาพรังสี  จากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์  หรือจากกากนิวเคลียร์  ซึ่งดำเนินการติดต่อกันไปโดยตัวเอง

ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  สำหรับสัตว์ที่ได้รับความคุ้มครอง  ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ หน้าที่ที่จะพิสูจน์ความเสียหายที่ไม่ได้อยู่ในข้อยกเว้นนี้ ให้ตกเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย