การประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

การประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

การประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
( Liability  Insurance )

การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกนี้ เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมาย  ซึ่งเป็นการกระทำที่ผู้เอาประกันภัยได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอก ด้วยความประมาทเลินเล่อ  ทำให้บุคคลภายนอกได้รับความเสียหายแก่ร่างกาย  และทรัพย์สิน  ในบางครั้งผู้เอาประกันภัยมิได้เป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหาย  แต่โดยผลของกฎหมาย  ผู้เอาประกันต้องรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกด้วย  เช่น  นายจ้างต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกร่วมกับลูกจ้าง ในผลแห่งละเมิดที่ลูกจ้างได้ก่อให้เกิดขึ้น  แก่บุคคลภายในขณะที่ทำงานกับนายจ้าง  กรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองดังกล่าว  มีอยู่หลายประเภทดังต่อไปนี้

  1. การประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณะ  ( Public  Liability  Insurance )   

( ก )    ความรับผิดชอบ ของเจ้าของธุรกิจ  เจ้าของโรงงาน บ้านเช่า  โรงภาพยนตร์
( ข )    ความรับผิดชอบของผู้ประกอบธุรกิจที่มีต่อประชาชน  ในฐานะที่เป็นผู้ผลิต  หรือจำหน่าย และหมายความรวมถึงผู้รับเหมาก่อสร้างด้วย
( ค )    ความรับผิดชอบ  ต่อบุคคลอื่นที่ใช้ลิฟต์
( ง )    ความรับผิดชอบ ต่อผู้อื่นอันมิใช่ความประมาทเลินเล่อของตนเอง  ( Contractual  Liability )
( จ )    ความรับผิดชอบ ของผู้ประกอบธุรกิจ  ต่อบุคคลอื่น  เนื่องจากความประมาทเลินเล่อของบุคคลอื่น           ( Contingent Liability )
( ฉ )    ความรับผิดชอบร่วม  หลายประเภทอย่างกว้างขวางของผู้ประกอบธุรกิจต่อบุคคล อื่น                              ( Comprehensive Liability )
2.    การประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ ( Product Liability Insurance )
กรมธรรม์ประกันภัยประเภทนี้ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ผลิต  ผู้จำหน่าย  ผู้บรรจุหีบห่อแล้วเจ้าของภัตตาคารในความบาดเจ็บหรือเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ ผู้บริโภคของผู้ใช่ที่อยู่นอกสำนักงานของผู้เอาประกันภัย  รวมทั้งความเสียหายอันเนื่องมาจากการที่ผู้ขายสินค้าได้ขายสินค้าผิดประเภท ให้แก่ผู้ซื้อ  ทำให้ผู้ซื้อได้รับความเสียหายจากการบริโภคหรือใช้สินค้านั้น  รวมทั้งการที่ผู้ผลิตผสมหรือปรับปรุงผลิตผิดส่วนด้วย
3.    การประกันภัยความรับผิดจากวิชาชีพ  ( Professional Liability Insurance )

  • ความรับผิดชอบของนายแพทย์  ศัลยแพทย์  และทันตแพทย์  ต่อคนไข้
  • ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลต่อคนไข้
  • ความรับผิดชอบของเภสัชกรต่อผู้ซื้อยา
  • ความรับผิดชอบของจักษุแพทย์ต่อคนไข้
  • ความรับผิดชอบของร้านเสริมสวยต่อลูกค้า
  • ความรับผิดชอบของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีต่อผู้ว่าจ้าง

  4.    การประกันภัยความรับผิดส่วนบุคคล  ( Personal Liability Insurance )   

            กรมธรรม์ประเภทนี้บริษัทสัญญาว่าจะชด ใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัย เพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บุคคลอื่น  อันเนื่องมาจากความเสียหายทีเกิดขึ้นแก่ร่างกายหรือทรัพย์สิน  ถ้าความเสียหายนั้นเกิดขึ้นในบริเวณบ้านของผู้เอาประกันอันเป็นที่อยู่ถาวร มิใช่ชั่วคราว