กรมธรรม์ประกันภัยสำหรับผู้โดยสารเรือโดยสารรับจ้าง

กรมธรรม์ประกันภัยสำหรับผู้โดยสารเรือโดยสารรับจ้าง

กรมธรรม์ประกันภัยสำหรับผู้โดยสารเรือโดยสารรับจ้าง

กรมธรรม์ประกันภัยสำหรับผู้โดยสารเรือโดยสารรับจ้าง
โดยกาเชื่อถือข้อแถลงในใบคำขอเอาประกันภัย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย และเพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยต้องชำระ ภายใต้บังคับเงื่อนไขทั่วไป ข้อตกลงคุ้มคราองข้อยกเว้น และเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษัทให้สัญญาต่อผู้เอาประกันภัยดังต่อไปนี้
การคุ้มครอง : ตามข้อตกลงคุ้มครอง / เอกสารแนบท้ายที่แนบติด

 1. “ เรือ ” หมายความว่า เรือโดยสารรับจ้างที่รับจ้างบรรทุกผู้โดยสารเกินสิบสอง คน เพื่อแสวงหากำไรตามที่ระบุไว้ในรายการที่ 4 ของตารางกรมธรรม์
 2. “ ผู้โดยสาร ” หมายความว่า บุคคลผู้ใช้บริการเรือโดยสารรับจ้าง และผู้ที่กำลังขึ้นหรือลงเรือโดยสารรับจ้าง
  ข้อตกลงคุ้มครอง
  บริษัทให้การคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองในข้อที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์เท่านั้น
  การประกันภัยนี้ ให้การคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากความบาดเจ็บทางร่างกาย ของผู้ได้รับความคุ้มครองโดยอุบัติเหตุ อันเนื่องจากการใช้บริการเรือนั้น และผู้ที่กำลังขึ้นหรือลงเรือที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์และทำให้เกิดผลดัง ต่อไปนี้
  ข้อ 1 การเสียชีวิต
  ถ้าความบาดเจ็บทางร่างกายที่ได้รับทำ ให้ผู้ทีได้รับความคุ้มครอง เสียชีวิตภายใน 180 วัน นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บทางร่างกายที่ได้รับทำทำให้ผู้ได้รับความคุ้มครอง ต้องรักษาตัวติดต่อกัน ในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน และเสียชีวิตเพราะเหตุบาดเจ็บทางร่างกายนั้นก็ดี บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
  ข้อ 2 การสูญเสียอวัยวะและสายตา
  ถ้าความบาดเจ็บทางร่างกายที่ได้รับทำ ให้ผู้รับความคุ้มครองได้รับการสูญเสียโดยถาวรสิ้นเชิง ดังกำหนดข้างล่างนี้ภายใน 180 วัน นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ดังนี้
  100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับมือสองข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้างตั้งแต่ข้อเท้า หรือ
  สายตาสองข้าง
  100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และ เท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า
  100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และสายตาหนึ่งข้าง
  100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้าละสายตาหนึ่งข้าง
  50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ
  50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า
  50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับสายตาหนึ่งข้าง
  การสูญเสียโดยถาวรสิ้นเชิงให้รวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะนั้นโดยถาวรสิ้นเชิง
  การสูญเสียสายตา หมายความถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น
  ข้อ 3 ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
  ถ้าความบาดเจ็บทางร่างกายที่ได้รับทำ ให้ผู้ได้รับความคุ้มครองตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วัน นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ และทุพพลภาพถาวรสินเชิงนั้น ได้เป็นไปติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
  ข้อ 4 การรักษาพยาบาล
  ถ้าความบาดเจ็บทางร่างกายที่ได้รับทำ ให้ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องทำการรักษา โดยแพทย์หรือศัลยแพทย์ ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมาย หรือต้องรักษาในโรงพยาบาล หรือต้องจ้างพยาบาลที่มีใบอนุญาตเพื่อให้การพยาบาล
  บริษัทจะชดเชยค่าใช้จ่ายที่ผู้ได้รับความคุ้มครองหรือผู้เอาประกันภัยได้ จ่ายจริงซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห์นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ สำหรับค่ารักษาพยาบาล ค่าโรงพยาบาลและค่าพบยาบารั้น แต่ไม่เกินจำนวนเงินที่บริษัทต้องรับผิดตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
  หมายเหตุ : การเฉลี่ยค่าทดแทน
  ในกรณีที่จำนวนผู้โดยสารอันแท้จริง มีจำนวนมากกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ ความรับผิดของบริษัทต่อหนึ่งคนจะลดลงตามส่วนของจำนวนผู้โดยสารที่ระบุไว้ใน ตารางกรมธรรม์กับจำนวนผู้โดยสารอันแท้จริง
  ข้อยกเว้น
  การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่คุ้มครอง
 3. การสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากความบาดเจ็บทางร่างกาย อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้
 4. การติดเชื้อโรค ซึ่งมิได้เกิดขึ้นจากบาดแผลที่เกิดจากอุบัติเหตุ
 5. การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จำเป็นจะต้องกระทำ เนื่องจากได้รับบาดเจ็บ ซึ่งได้การคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ และได้กระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตารางกรมธรรม์
 6. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 7. การแท้งลูกเว้นแต่การแท้งลูกอันเป็นผลเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
 8. การถูกฆ่าหรือถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนา
 9. สงคราม ( ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ก็ตาม )การรุกราย หรือการกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน
 10. อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใด ๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเหลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตังทางนิวเคลียร์ ซึ่งดำเนินการติดต่อกันไปโดยตัวเอง
 11. ความสูญเสียหรือความเสียหายจากความบาดเจ็บทางร่างกายที่เกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้
 12. ขณะที่ผู้โดยสารเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุในเกิดการทะเลาะวิวาท
 13. ขณะที่ผู้โดยสารก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนักหรือขณะถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่เพราะการ ก่ออาชญากรรมนั้น
 14. บุคคลใด ๆ ที่อยู่บนท่าเทียบเรือ เว้นแต่ผู้โดยสารเรือที่ กำลังขึ้นหรือลงเรือที่ระบุในตารางกรมธรรม์